MENY  
INDIVIDUELL PLAN Søk


INDIVIDUELL PLAN

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan skal konkretisere behovet for tjenester og hvordan behovene skal dekkes og den skal omfatte alle tjenesteområder og forvaltningsnivå. Ansvaret for å utarbeide en individuell plan er lagt til helse og sosialtjenesten.

HVA ER EN INDIVIDUELL PLANVeileder individuell plan
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige tjenesteapparat har en rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven. Plikten til å utarbeide individuell plan er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, lov om spesialisthelsetjenesten og lov om psykisk helsevernloven.

Lovbestemmelsene om individuell plan trådte i kraft i 2001 med senere endriniger. 01.01.05 kom en ny felles forskrift om individuell plan for sosial og helselovgivningen.Forskriften pålegger helse og sosialtjenesten tjenesten i kommunen/fylkeskommunen å utarbeide individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester.

Hovedformålet med utarbeidelsen av en individuell plan er:individuel plan forside

  • å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • å kartlegge brukerens mål, ressurser og behov for tjenester
  • å styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/pårørende

Forskriften og den veileder som er utgitt vektlegger at dette er brukerens plan og at det vedkommendes behov og ressurser som skal være styrende for planen. Dette innebærer den det utarbeides en plan for må ha en sentral rolle i planarbeidet og at det legges opp til et forpliktende samarbeid. Det skal velges en koordinator for planarbeidet som skal sørge for dette og at det er fremdrift i planprosessen.

Innholdet i en individuell plan vil kunne variere ut fra den enkeltes behov, men en mulig grunnstruktur kan være:

  • Situasjonsbeskrivelse
  • Ønsker og mål
  • Tiltak og tjenester
  • Koordinering
  • Status og evaluering

En individuell plan kan gripe inn over alle tjenesteområder og forvaltningsnivå og bør omfatte alle tjenester en person med behov for langvarige og sammensatte tjenester trenger for å kunne leve med god livskvalitet. Dette innebærer at den individuelle planen vil være en overordnet plan og at andre planer (individuell opplæringsplan, omsorgsplan, behandlingsplan osv.) som er utarbeidet for vedkommende må samordnes og tilpasses den individuelle planen. Dette fordrer et nært samarbeid mellom brukere og tjenesteytere fra ulike sektorer og nivå.

Utarbeidelse av individuell plan
Habiliteringsavdelingen for barn og unge har utarbeidet en mal for individuell plan. Denne malen er utarbeidet på bakgrunn av Forskrift om individuelle planer fastsatt av Sosial og helsedepartementet 08.06.01. Du kan laste ned HABUs mal og veiledning her:

Mal individuell plan
Veiledning for utarbeidelse

Helsedirektoratet har også utarbeidet et tipshefte om individuell plan bla. med bidrag fra HABU. Du kan også laste ned heftet "Jeg har en plan" som oppsummerer erfaringer fra praksisfeltet.

Lettlest informasjon om individuell plan: Klikk her 

 


Skrivervennlig utgave
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95