MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Årsrapport 2013

Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs årsrapport for 2013 er klar. Rapporten viser høy aktivitet innenfor pasientbehandling, pasient/pårørendeopplæring, opplæring/undervisning av helsepersonell og forskning. Du kan laste ned hele rapporten ved å gå inn på denne siden. 

Avdelingens virksomhet i 2013 Aarsrapp 2013 bilde

2013 var et driftsår for Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) med høy aktivitet innefor alle de fire hovedområdene til helseforetaket; pasientbehandling, pasient-/pårørendeopplæring, opplæring/undervisning av helsepersonell og forskning. Det er ingen større endringer i utrednings eller oppfølgningstilbudet i 2013. HABU har nå godt videokonferanseutstyr både i Arendal og Kristiansand. Dette utstyret brukes nå hyppig i forhold til intern og ekstern møte- og undervisningsvirksomhet.

PIH bruker dette også i kontakten med foreldre og samarbeidspartnere fra andre sykehusområder i Helse Sør-Øst. Utstyret benyttes i tillegg hyppig fra øvrige enheter i Barnesenteret Sørlandet.

HABU SSA har hatt høy klinisk aktivitet og videreutviklet sitt tilbud i forhold til avansert langtids-video-EEG-regisering knyttet til barn med epilepsi.

HABU SSK har fortsatt en omfattende kursvirksomhet til foreldre og fagpersoner på Agder, og videreutviklet grupperettede tilbud til ungdom. HABU SSK drifter også et pasienthotell og her har aktiviteten vært svært høy i 2013.

PIH har organisert et nasjonalt nettverk for fagpersoner som arbeider med ulike former for intensive behandlings-/opptreningstilbud for barn innen barnehabiliteringsfeltet og organiserer nå fast en årlig fagsamling for dette nettverket. I 2013 hadde PIH videre en økning på 20 % mht. antall fagpersoner som deltok under samlingen med barna. Totalt var der 127 fagpersoner til stede i løpet av året.

HABU har nå et godt etablert system med samarbeidsklinikker med spesialister fra Oslo Universitetssykehus. Det gjelder innenfor barneortopedi, muskelsykdommer, genetikk og autismespekterforstyrrelser. I tillegg kommer samarbeid med institusjoner innen sjeldenfeltet. HABU har de siste årene fått ansvar for oppfølging av en gruppe barn med narkolepsi og har i den sammenhengen fått til et godt samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK), OUS.

Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- eller utviklingsprosjekter. HABU har en egen forskningsveileder (20 % -stilling) og fire medarbeidere med forskertillegg. Medarbeiderne har publisert flere forsknings- og fagartikler i 2013 (se kap 6). Høsten 2013 startet også et multisenterstudie, hvor man ser på effekten av kognitiv trening for arbeidsminne hos førskolebarn med cerebral parese. Dette forskningsprosjektet ledes av enhetsleder for HABU SSA.

Barnesenteret ansatte egen kvalitetskoordinator i 2013 og denne fagmedarbeideren har også HABU som sitt arbeidsområde. Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring har hatt høyt fokus i 2013. Det er gjennomført to audit (internrevisjoner), med fokus på forbedringstiltak. En av auditene har vært rettet mot kvaliteten på de tverrfaglige hovedrapportene som sendes ut etter at barn har vært gjennom en fase med diagnostikk og funksjonsvurdering. Utgangspunktet for auditene er system- og prosedyreforbedringer.

Klikk på linken: ÅRSRAPPORT 2013

 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95