MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Cerebral pareseregister - årsrapport 2012

CPRN logoCerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ble opprettet
på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere
ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset
i Vestfold (SiV). Nå foreligger årsrapporten for 2012.

Cerebral pareseregisteret i Norge.CPRN logo
Cerebral parese (CP) er den vanligste årsak til fysisk funksjonshemming i barnealder og en av de
største diagnosegruppene som får helsetjenester i høyinntektsland.
Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ble opprettet på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere
ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset i Vestfold (SiV). Bakgrunnen var at det ikke fantes
noen tidligere nasjonale oversikter over forekomst og alvorlighetsgrad av CP blant barn i Norge. Til
tross for mangårig forskning hadde man fortsatt begrenset kunnskap om årsaker og risikofaktorer
for CP, samtidig som man var kjent med at det ikke fantes nasjonale retningslinjer for oppfølging og behandling
av disse barna.
En pilotstudie ble gjennomført i årene 2003-2006 der et av studiemålene
var å se om det var mulig å drifte et nasjonalt register for cerebral parese i Norge. Pilotstudien konkluderte
med at det var realistisk og Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ble i 2006 godkjent av
Sosial- og helsedirektoratet som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i Helse Sørøst.

Registerets formål:

Registerets formål er ved overvåkning og systematisk analyse å oppnå bedre kunnskap om årsaker og
behandling av barn og unge med CP. Dette omfatter å:

*beskrive forekomsten av CP i Norge, inkludert undertyper, alvorlighetsgrad og tilleggsvansker
*bidra til bedre kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødt medisi
*bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging av barn og unge med CP i Norge
*bidra til økt kunnskap om CP

Klikk her for å laste ned: Årsrapport Cerebral pareseregisteret i Norge


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95