MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Startskuddet er gått for RHABU

samhandling - Photo: Sintef - Copyright: SintefRegionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) I Helse Sør-Øst er endelig i gang. Bjørg Halvorsen begynte i stillingen som leder av RHABU 14. januar, og dermed kan arbeidet med å bygge opp denne regionale kompetansetjenesten starte.


Startskuddet er gått for RHABU

Beslutningen om å opprette et RHABU har bakgrunn i Handlingsplan for habilitering av barn og unge (Helsedirektoratet 2009) og Helse Sør-Øst RHF styresak 045/2010 Regionale utviklingsområder innen habilitering. Helse Sør-Øst er første helseregion i landet som etablerer et eget regionsenter for barnehabiliteringstjenestene.

Planleggingen av RHABU har foregått over en tid, og en styringsgruppe oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF har vært sentrale i å utarbeide en strategiplan for mandat og oppgaver for regionsenteret i oppstartsårene. Styringsgruppen er ledet av Bjørn Lerdal, seksjonsleder ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus HF. Lerdal påpekte under åpningen at RHABU ’s sentrale oppgave blir å bidra til systematisk og langsiktig kompetanseutvikling og et kvalitetsløft hos ansatte i barnehabiliteringstjenstene i Helse Sør-Øst. Styringsgruppen består for øvrig av ledere fra alle HABU i helseregionen, brukerutvalget i Helse Sør- Øst og fra RBUP.

Oslo Universitetssykehus har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF å opprette et RHABU som organisatorisk er lagt til Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering-barn med kontor ved Ullevål sykehus.

Formålet med et RHABU i Helse Sør-Øst er å styrke kompetansen hos ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge. Dette skal i første omgang oppnås gjennom etablering av etter- og videreutdanningsprogrammer på områder der dette mangler og ved ustrakt bruk av fagnettverk.

Bjørg Halvorsen, leder av RHABU har mangeårig erfaring med habilitering av barn og unge, både fra primærhelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Hun kommer nå fra Helsedirektoratet hvor hun har jobbet de siste åtte år med blant annet utviklingsprosjekter innen barnehabilitering og utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer.

Styringsgruppen hadde møte 16.januar, og ble ønsket velkommen av Gunnar Åbyholm, avdelingsleder ved Barneavdeling for nevrofag ved OUS. Han presiserte viktigheten av at RHABU nå er etablert, og at det er forventninger om at RHABU skal bidra til å sikre brukerne av habiliteringstjenestene for barn og unge tjenester av høy faglig kvalitet.

RHABU er et etterlengtet tiltak som nå skal finne sin plass og gradvis bygges opp i et tett samarbeid med HABU’ene i regionen, andre regionale kompetansetjenester, brukerrepresentanter og relevante utdanningsinstitusjoner.
RHABU styringsgruppe
Styringsgruppen for RHABU
1. rekke fra venstre: Bjørn Lerdal (Sørlandet sykehus), Petra Aden (OUS), Bjørg Halvorsen (RHABU)
2. rekke fra venstre: Aina Sander (Sykehuset Vestfold), Knut Wærstad (AHUS), Wenche Midjø Røkke (Sykehuset Innlandet), Kari Krum Bang (Vestre Viken), Polly Robertsen (Sykehuset Østfold), Vegard Bø Bahus (brukerutvalget i Helse Sør-Øst). Nancy Moss (RBUP) og Elisabeth Rinde (Sykehuset Telemark) var ikke til stede.


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95