MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Modell for samhandling omkring barn og unge

samhandling - Photo: Sintef - Copyright: SintefSørlandet sykehus har gjennomført et prosjekt for å bedre samhandlingen mellom enheter i spesialisthelsetjenesten som har ansvar overfor barn og unge. Det er utarbeidet en hovedrapport og 5 delrapporter som anbefaler konkrete tiltak for bedre samhandling. Du kan laste ned sluttrapporten her. 

MODELL FOR SAMHANDLING OMKRING BARN OG UNGE PÅ TVERS I SPESIALISTHELSETJENESTEN. samhandling - Photo: Sintef - Copyright: Sintef

Sørlandet Sykehus Helse Foretak, ved Habiliteringsseksjonen (HABU) Barneseksjonen (BAR) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) initierte ovennevnte prosjektarbeid høst 2009 gjennom søknad om midler til Helsedirektoratet. På bakgrunn av positivt svar, startet prosjektet opp med 50 % stilling ved hver av enhetene. Etter fornyet søknad 2010 med påfølgende avslag, ble prosjektet noe avgrenset i henhold til interne rammer. I all hovedsak ble de vesentligste deler av prosjektet gjennomført i tråd med intensjonene.

Prosjektet ble organisering ved styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen bestod av: Karl Erik Karlsen (styringsgruppeleder/avdelingsleder ABUP), Kåre Danielsen (avdelingsleder BAR), Bjørn Lerdal (seksjonsleder HABU), Jorunn Moi Reinhardtsen (brukerrepresentant Foreningen for hjertesyke barn), Lena Maria Sand (brukerrepresentant Autismeforeningen)Tone Kristin Hansen (enhetlseder BAR-SSA), Roy Madsen (enhetsleder ABUP-SSA), Tone Austrud (enhetsleder ABUP-SSK) , Andre Smith-Ingebrethsen (sekretærfunksjon). Prosjektgruppen bestod av: Karen Schanke (spesialsykepleier BAR), Randi Damgård (spesialfysioterapeut, HABU) og Randi Abrahamsen (psykologspesialist, ABUP).

Prosjektarbeidet bestod av intervjuer av ansatte og ledere av enhetene, samarbeidsmøter med brukerorganisasjoner og styringsgruppen, hospitering ved Helseforetak i Telemark og Nord-Norge og gjennomføring av inspirasjonsseminar for ledere og ansatte.

Det er utarbeidet Hovedrapport fra prosjektet og 5 delrapporter. Hovedrapporten skisserer resultater av arbeidet og gir anbefalinger om implementeringstiltak og plan for implementering 2011. Det videre arbeid ivaretas av ledere for de tre enheter i nært samarbeid med ressurspersoner fra enhetene.

Du kan laste ned: Hovedrapport


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95