MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Strategiplan for HABU

Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs strategiplan for perioden 2012-2014 er nå klar. Planen gir en grundig oversikt over hvilke utfordringer seksjonen står overfor og hva som må til for å kunne møte disse. Planen vil være et viktig styringsdokument for virksomheten ift. å sikre våre brukere et godt tilbud. 

vinter - Photo: habu - Copyright: habu

Formålet med strategiplanen 2012-2014 for Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Barnesenteret, Sørlandet sykehus, er å klargjøre og prioritere de veivalg som er nødvendige for å sikre videreutviklingen av HABU i den kommende treårsperioden.

Pasientenes behov skal være det førende for de prioriteringer som tas. Strategiplanen skal sikre høy faglig kvalitet, effektiv ressursutnyttelse, satsing på robuste fagmiljø, likeverdige tjenester for brukere (barn og familier) og de 30 kommunene på Agder. Faglige og administrative føringer fra Helse- og omsorgsdepartement (HOD) og Helsedirektoratet (jf. Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009), og vedtak i styret for Helse Sør- Øst (datert 090610) ligger til grunn for de prioriteringer og valg som fremkommer i denne strategiplanen.

Strategiplanen bygger videre på hovedprinsippene og prioriteringene i Barnesenterets strategiplan for inneværende strategiperiode, dvs. 2009-2013. Under utarbeidelsen av strategiplanen, har det vært avholdt et kveldsmøte med brukerorganisasjoner på Agder, hvor det ble gitt innspill på et foreløpig utkast til strategiplan. Medarbeidere i HABU har fått tilsendt foreløpige utkast til strategiplan via seksjonens faste ukesinfo og er oppfordret til å drøfte og komme med innspill til planen gjennom sine enhetsledere/teamledere.

Du kan laste ned hele strategiplanen her: Strategiplan HABU


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95