MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Slik brukerne ser det

StaestikkHABU har gjennomført brukerundersøkelse blant sine brukere i Aust- og vest-Agder. Nå foreligger rapporten og den gir generelt et positivt bilde av HABUs tjenester samtidig som det gir viktig informasjon om forbedringsområder. Du kan laste ned eller bestille rapporten i papirutgave 

HABU har med støtte fra Helsedirektoratet gjennomført en brukerundersøkelse. Dette er et ledd i Forside BU 2010 - Photo: habu - Copyright: habuarbeidet med å forbedre våre tjenester og alle foreldre/foresatte til barn og ungdom som har mottatttjenester fra habiliteringsseksjonen i løpet av 2008 ble invitert til å delta.

Nå foreligger rapporten og du kan laste den ned i pdf format eller bestille den i papirformat ved å fylle et bestillingsskjema. Klikk her for bestilling. 
 
 
SAMMENDRAG
I likhet med alle andre har barn og ungdom, har barn med funksjonsnedsettelser og deres familiers behov for rett helsetjeneste, til rett tid, av rett instans, og med høy kvalitet. Systematiske brukerundersøkelser er ett av flere virkemidler for at offentlige eller private tjenesteenheter skal få innsikt i hvordan brukerne av tjenesten opplever form, innhold, kvalitet og prosessen rundt tjenesteytingen.

 

Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, har ved flere anledninger brukt egenutviklede brukerundersøkelser for å få tilbakemeldinger fra brukerne, og har opplevd dette som svært viktig i videreutviklingen av tjenesten. Denne gangen har vi tatt i bruk et internasjonalt verktøy, The Measure of Processes of Care (MPOC-20) for kartlegging av brukernes opplevelse av kvalitet innenfor fem sentrale kjerneområder. Det har gjort at vi har kunnet sammenlikne våre egne resultater med tilsvarende undersøkelser som er utført ved andre barnehabiliteringstjenester nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi brukt våre egenutviklede spørsmål.

 

Denne brukerundersøkelsen er - etter det vi kjenner til – den største brukerundersøkelsen som har vært gjennomført i den delen av spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn med funksjonsnedsettelser. Foreldre/foresatte til 1066 barn og unge på Agder fikk i mars 2009 tilbud om å være med i undersøkelsen og foreldre/pårørende til 515 barn benyttet seg av anledningen til å gi en tilbakemelding mht hvordan de har opplevd tjenestetilbudet fra HABU. Sammenlikningen av MPOC-20-resultatene mellom HABU og to andre norske tjenester, gjennomsnittstall fra habiliteringstjenesten i 11 fylker i Sverige og resultatene fra habiliteringstjenester i Canada, viser at kvaliteten på de parametrene som måles gjennom MPOC-20 ligger på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå på HABU Agder. På tross av gode gjennomsnittsskårer på de fleste parametrene i undersøkelsen, viser funnene også at rundt 10 % av foreldre/foresatte ikke er fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de har fått fra HABU i 2008.

 

Foreldrenes/foresattes prioritering av forbedringsområder for HABU fordeler seg innen tre tydelige hovedområder:

 

  1. Kurs, råd- og veiledningstilbud til foreldrene.
  2. Tiltak/behandling ovenfor barnet og langtidsoppfølging av barnet/ungdommen.
  3. Samarbeid. Det gjelder i første omgang samarbeid med lokale fagpersoner og inkluderer råd og veiledning fra HABUs side, men også samarbeid med foreldrene kommer høyt opp på prioriteringslisten.

Vi tror mange av de funnene som fremkommer i rapporten også forteller noe om hvordan brukerne opplever møtet med hjelpeapparatet ut over vår egen tjeneste. I det perspektivet håper vi funnene i rapporten kan være av interesse for andre som arbeider med habilitering av barn og unge og at den kan brukes til faglig refleksjon og videreutvikling av tjenestetilbud.Vi håper i tillegg at rapporten kan være en inspirator for andre barnehabiliteringstjenester til å gjennomføre tilsvarende undersøkelser. Vi håper også at brukerundersøkelsen kan ha interesse for brukerorganisasjoner i deres samarbeid med tjenesteapparatet.

 
Her kan du laste ned rapporten: Slik brukerne ser det 
        
Har du spørsmål kan du kontakte Øyvind Lied tlf. 38074395 eller e-post: oyvind.lied@sshf.no 

Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95